PSV De Rijnruiters

Al vele jaren plezier en prestaties in hippische sport

Guppy les 

Spelregels: 

Er is van 18.15 uur tot 19 uur 3 kwartier guppy les voor max 4 kids waarbij een ouder het kind mag begeleiden.

Het is dus net als de reguliere lessen drie kwartier (zonder wissel van kinderen).


Het tarief is ook hetzelfde als voor de reguliere pony lessen.

 • De kosten voor iedere week les zijn 275,00 per jaar (46 lessen)
 • De kosten voor om de week les zijn 217,50 per jaar (23 lessen)
 • Bij voldoende animo zullen we in februari proberen te gaan starten.
 • Lestijd is op vrijdagavond voor de reguliere lessen uit. Op het moment dat er voldoende animo is zal de definitieve tijd worden vastgesteld.
 • Aanmelden kan via [email protected]

Lidmaatschap

Nieuwe leden heten wij van harte welkom. 

Via het kopje "contact" kunt u vrijblijvend een proefles aanvragen. 

Indien u toch nog twijfelt, nodigen wij u van harte uit om eens vrijblijvend een kijkje bij ons te komen nemen. 


De les avonden zijn als volgt.

 • Dinsdag avond dressuur onder de man
 • Woensdag avond mennen
 • Donderdag avond om de week springen of mennen
 • Vrijdag avond dressuur onder de man(pony's)" Klik Hier onder op Lidmaatschap om lid te worden "  ...


Deze kunt u gemakkelijk op de computer invullen en terugsturen.

naar [email protected]Overige


In de opties voor de verenigingslessen is een zomer- en winterstop opgenomen van in totaal 6 weken. 

Voor 2019 / 2020 betreft dit.De vakantie in 2021 is als volgt:

Zomervakantie in week 31, 32 en 33 2 t/m 22 augustus

Kerstvakantie in Week 52 en 53 19 december t/m 2 januari


Verdeling van de 6e week kan worden besproken met de instructie. 

Uitgangspunt is dat er per jaar 46 lessen gegeven worden bij elke week les (3/4 uur en 1 uur) en 23 lessen (1 uur) bij om de week.

 

  Elk volgend JR (Accommodatielid + verenigingsles) gezinslid krijgt € 25,00 korting op lidmaatschap. 

Gezinslid is wonend op hetzelfde adres en is Junior lid (t/m het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt). 

Korting is dus alleen voor lesnemend lid en niet voor donateur, startpaslid of accommodatielid.

 

Bijdrage donateurs € 40,-- (geen KNHS-afdracht en geen stemrecht).

 

KNHS-tarief voor een startpas hangt af van het soort startpas, zie hiervoor KNHS-info.

 


De indeling van de lessen wordt vastgesteld door de instructie, eventueel in overleg met coördinator van de instructie binnen het bestuur. 

Nieuwe dressuurcombinaties onder het zadel beginnen op de dinsdagavond voor de seniorleden en op de vrijdagavond voor de jeugdleden. 

Voor mennen is de instructieavond op woensdag en donderdag (donderdag slechts eens per twee weken). 

De instructieavond voor springen is eens per twee weken en is op de donderdag. Voorafgaande aan deelname aan springlessen wordt overlegd met de dressuurinstructie en het bestuur (om voldoende vaardigheid te waarborgen). 

De instructie kan de ruiters of amazones verwijzen naar de dressuurlessen op de overige avonden. Indien de spring- en dressuurlessen te vol zijn (meer dan 6 personen) kan er, in geval dat geen bereidheid is om aan lessen op een andere avond deel te nemen, een wachtlijst worden ingesteld voor de laatst bij ons aangemelde leden.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van PSV de Rijnruiters, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476735. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
 1. Lid wordt
 2. Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
 3. Zich aanmeldt als vrijwilliger
 4. Via het contactformulier op de website contact met ons opneemt
 5. Zich aanmeldt als sponsor / adverteerder
 6. Werkzaamheden voor ons verricht
 1. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons) gegevens:
 1. Naam
 2. Adres
 3. Emailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Geboortedatum 
 1. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. Contact met u op te nemen
 3. Nieuwsbrieven of informatie omtrent de vereniging te verzenden
 4. U aan te melden bij de KNHS
 5. De Dienstverlening te verbeteren


 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  1. U kunt contact opnemen met de secretaris van PSV de Rijnruiters via [email protected] voor:
 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door PSV de Rijnruiters


 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


 1. DERDEN
  1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
 1. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
 2. Het facturatie secretariaat

Deze derden gebruiken de gegevens voor: het kunnen uitvoeren van de doeleinden van PSV de Rijnruiters en het mogelijk maken van de uitoefening van de paardensport.


  1. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten onder het gezag van PSV de Rijnruiters publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)
 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.


 


Voorwaarden en Regels


Per 1 september 2017 is het tijdens het springen binnen de verenigingslessen en activiteiten verplicht om een body protector te dragen.

Onderstaand voorwaarden en regels voor het lidmaatschap van onze vereniging.

KNHS-afdrachten en startkaarten/-coupons alsmede  overige gelden komen voor rekening van het lid.

De KNHS-afdrachten zullen middels de eerste nota van het jaar worden verrekend. 

Een startpas wordt separaat verrekend/in rekening gebracht.

Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van overschrijving naar ons bankrekeningnummer. 

Ieder lid dient zich te houden aan de voorwaarden, regels en statuten van "Rijnruiters" en KNHS. 

Statuten zijn desgewenst op verzoek verkrijgbaar.

per 2021 zal de facturatie 1x per jaar worden gedaan.

In januari ontvangt u de factuur voor het gehele jaar.

 • Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 november schriftelijk/per email door het secretariaat te zijn ontvangen. Zo niet, dan is men automatisch lid voor het volgende gehele jaar incl. bijbehorende rechten & plichten.
 • Les per halfjaar (1 juli of 1 januari) op te zeggen. Afmelden voor 1 juni of 1 december van ieder jaar. Bij afmelding voor 1 juni zal het lesgeld voor het tweede half jaar worden terug gestort.

Een lid verplicht zich desgevraagd een of twee avonden of min. een zaterdag per jaar aan de vereniging beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk als onderhoud aan/van accommodatie, materieel en/of materialen alsmede bij activiteiten, wedstrijden en evenementen.

De contributie c.q. het bedrag voor lidmaatschap wordt in overleg tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld en luidt op jaarbasis voor 2019 als volgt:

 

JR 

Juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.


SR

Seniorlid vanaf de leeftijd van 18 jaar.

 

Startpaslid

inclusief KNHS-afdracht verenigingslid. JR of SR € 77,00.

 

Accommodatielid

mag gebruik maken van de accommodatie exclusief verenigingsles inclusief KNHS-afdracht voor een verenigingslid: JR € 160,00 en SR € 185,00.

 

Accommodatielid plus verenigingsles


mag gebruik maken van de accommodatie inclusief verenigingsles inclusief KNHS-afdracht voor een verenigingslid. 

 

 • Om de week les van 1 uur. Accommodatie lid + verenigingsles JR € 235,00 en SR € 285,00 *

 • Iedere week les van ¾ uur. Accommodatie lid + verenigingsles JR € 275,00 en SR € 335,00 *

 • Iedere week les van 1 uur (huidige vorm) Accommodatie lid + verenigingles JR € 310,00 en SR € 385,00 *

 

Voor leden die meer dan 1 verenigingsles volgen geldt de volgende toeslag per les:


 • om de week 1 uur extra les JR €  85,00 en SR € 110,00 *          
 • iedere week ¾ uur extra les JR € 125,00 en SR € 160,00 *
 • iedere week 1 uur extra les JR € 160,00 en SR € 210,00 *          


* facturatie 2 x per jaar op 1 januari en 1 juli

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van PSV de Rijnruiters, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476735. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
 1. Lid wordt
 2. Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
 3. Zich aanmeldt als vrijwilliger
 4. Via het contactformulier op de website contact met ons opneemt
 5. Zich aanmeldt als sponsor / adverteerder
 6. Werkzaamheden voor ons verricht
 1. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons) gegevens:
 1. Naam
 2. Adres
 3. Emailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Geboortedatum 
 1. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. Contact met u op te nemen
 3. Nieuwsbrieven of informatie omtrent de vereniging te verzenden
 4. U aan te melden bij de KNHS
 5. De Dienstverlening te verbeteren


 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  1. U kunt contact opnemen met de secretaris van PSV de Rijnruiters via [email protected] voor:
 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door PSV de Rijnruiters


 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


 1. DERDEN
  1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
 1. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
 2. Het facturatie secretariaat

Deze derden gebruiken de gegevens voor: het kunnen uitvoeren van de doeleinden van PSV de Rijnruiters en het mogelijk maken van de uitoefening van de paardensport.


  1. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten onder het gezag van PSV de Rijnruiters publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)
 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.